ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC)

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC)

Mobile: 064 585 3818

Phone: 02 201 1729

www.trc.or.th/th

Website

Clicking the above link will take you to a website that is not operated by Hotfrog. Hotfrog is not responsible for the content or availability of linked sites.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC)
Category: Education & Research Foundations

Key contact details for ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC)
Mobile
064 585 3818
Phone
02 201 1729
Website
www.trc.or.th/th
Opening Hours
Monday - Friday: 08:30 - 16:30
Saturday - Sunday: Closed
Address
108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร, 10400

0 Customer reviews
Write a review
Business profile

Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC)
TDC: TRC Data Center หรือ ศูนย์ข้อมูลแห่งศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เป็นคลังรวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาจากการบริโภคยาสูบ โดยได้จำแนกผลงานการวิจัยทั้งหมดออกเป็น 2 ลักษณะ คือจำแนกตามยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ MPOWER ขององค์การอนามัยโลกและจำแนกตามอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC)

  • Business profile

    Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC)
    TDC: TRC Data Center หรือ ศูนย์ข้อมูลแห่งศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เป็นคลังรวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาจากการบริโภคยาสูบ โดยได้จำแนกผลงานการวิจัยทั้งหมดออกเป็น 2 ลักษณะ คือจำแนกตามยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ MPOWER ขององค์การอนามัยโลกและจำแนกตามอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC)

Verified on Hotfrog

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC)

Verified ID: 72dee500161079b70430a70617b2ec72

Verified 10/07/2024 @ 11:39:37
Last updated 10/07/2024 @ 11:40:47